چراغ های خطر خودروها به منظور هشدار و آگاهی دهنده به کار می رود

این چراغ ها وظیفه دارند موقعیت خودرو را در شرایط آب و هوایی نامساعد

مه آلود و در محیط هایی با نور کم مسیر راننده های پشتی را هدایت کنند

و از ایجاد موانع آگاه شوند و سرعت خود را به هنگام خطر کمتر کنند.

رنوتالیسمان

شما اینجا هستید: