دیاق پشت سپر جلو کولیوس برای استحکام بیشتر و ثابت قرار گرفتن سپر خودرو

به کار می رود دیاق سپر وظیفه تنظیم و پایداری سپر را بر عهده دارد.

کولیوس

کولیوس

شما اینجا هستید: