۱۷۶ بازدید
0دیدگاه

سپر جلو قسمتی از بدنه خودرو می باشد علت اصلی طراحی این قسمت خودرو ایجاد

مقاومت و امنیت در برابر ضربه به خودرو می باشد سپر خودرو به هنگام

تصادفات خسارت ها را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد.

کولیوس

کولیوس

شما اینجا هستید: