۹۴ بازدید
0دیدگاه

طبق خودرو قطعه ای فلزی است که در دو سر دارای بوشهای محوری است

این محور ها از یک سو به قطعات متحرک سیستم تعلیق و از سمت دیگر به شاسی خودرو متصل می گردد

و نقش اتصال شاسی به قطعات سیستم تعلیق را بر عهده دارد.

تندر90
تندر90
شما اینجا هستید: