۱۳۲ بازدید
0دیدگاه

فیلتر هوا تاثیر بسیاری در مصرف سوخت صحیح بنزین خودرو دارد

موتور خودرو برای یک گالن سوخت از هزار گالن هوا استفاده می کند

و این هوا توسط فیلتر هوا تصفیه می شود اگر فیلتر هوا به درستی تصفیه نکند

به خودرو آسیب وارد می کند.

تنظیم میزان هوای ورودی موتور و جذب آلودگی ها و ذرات هوا بر عهده فیلتر هوا می باشد.

رنوتالیسمان

رنوتالیسمان

شما اینجا هستید: