Menu
خانه » خرید فیلتر هوا تالیسمان
فیلتر هوا تالیسمان

فیلتر هوا تاثیر بسیاری در مصرف سوخت صحیح بنزین خودرو دارد

موتور خودرو برای یک گالن سوخت از هزار گالن هوا استفاده می کند

و این هوا توسط فیلتر هوا تصفیه می شود اگر فیلتر هوا به درستی تصفیه نکند

به خودرو آسیب وارد می کند.

تنظیم میزان هوای ورودی موتور و جذب آلودگی ها و ذرات هوا بر عهده فیلتر هوا می باشد.

رنوتالیسمان
رنوتالیسمان