منبع روغن هیدرولیک محفظه نگهداری روغن در موتور خودرو می باشد. این مخزن برای نگهداری روغن هیدرولیک فرمان می باشد.

ساندرو
ساندرو
شما اینجا هستید: