Menu
خانه » خرید میل موجگیر تالیسمان
میل موجگیر تالیسمان

کاربرد اصلی میل موجگیر کنترل خودرو به هنگام دور زدن و رانندگی

در جاده های پر پیج و سطح ناهموار می باشد.

به همین دلیل میل موج گیر به میل تعادل خودرو معروف است

این قطعه در خودرو مانع از چپ شدن خودرو می شود.

رنو تالیسمان
رنو تالیسمان