چراغ خطر در قسمت جلو و عقب خودرو قرار دارد این چراغ به منظور آگاهی دادن

از یک خطر و یا مشکل برای سایر رانندگان کاربرد دارد.

کولیوس

کولیوس

شما اینجا هستید: