روغن گیربکس یک مایع روانکار است که قطعات متحرک موجود در داخل گیربکس را روغن کاری می کند و کانال هدایت وظیفه انتقال این مایع روانکار را دارد.

تندر90
تندر90
شما اینجا هستید: