۲۷۶ بازدید
0دیدگاه

برای میزان کردن نوسانات فنر به کار می رود که یک سر آن به اتاق خودرو

و یک سر دیگر آن به سیستم تعلیق یا پوسته اکسل متصل می باشد.

رنو تالیسمان

رنو تالیسمان

شما اینجا هستید: