۸۴۸ بازدید
0دیدگاه

ESP رنو داستر به کمک سیستم الکترونیکی کنترل پایداری، قابلیت کنترل خودرو را حتی در شرایطی که راننده مهارت یا توانایی بازگرداندن خودرو در مسیر صحیح را ندارد به صورت هوشنمد تامین می کند.

داستر

داستر

شما اینجا هستید: