در سرعت 125 کیلومتر مصرف سوخت تقریبا دو برابر می شود!

اگر با 125 کیلومتر برانید دوبرابر وقتی که 80 میرانید هزنیه سوخت دارید.

تندر90

تندر90

شما اینجا هستید: