۱۱۲ بازدید
0دیدگاه

چه زمانی تسمه سفت کن باید تعویض شود:

زمانی که موتور را روشن می کنید، صدای غیرعادی شبیه جیر جیر و ساییدگی شنیده می شود.

ساندرو

ساندرو

شما اینجا هستید: