این محصول در قسمت عقب و در سمت راست خودرو کولیوس قرار دارد

و در مواقع خطر و مشکل به صورت چشمک زن به سایر رانندگان آگاهی می دهد.

کولیوس

کولیوس

شما اینجا هستید: